ΦΟΡΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Γενικά

  • Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Η πρόσβασή σας στο σύστημα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποδηλώνει ανεπιφύλακτα την αποδοχή σας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Η εκ μέρους σας υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος- στοιχείων βιογραφικού σημειώματος για θέσεις εργασίας στο ηλεκτρονικό σύστημα της OTEplus συνεπάγεται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους γενικούς όρους χρήσης που εμφανίζονται στον ιστότοπο της Εταιρείας, καθώς και τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
  • Η OTEplus διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε τη διαδικασία προσλήψεων κατά την απόλυτη κρίση της και άνευ αιτιολογίας. Επίσης, με βάση τις επιχειρηματικές ανάγκες υποστήριξης του έργου του πελάτη της, η ΟΤΕplus δύναται να διακόψει ανά πάσα στιγμή τη δημοσίευση της αγγελίας καθώς επίσης και να προχωρήσει σε επαναδημοσίευσή της για την κάλυψη σχετικών θέσεων/αναγκών.
  • Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα θα γίνει κατόπιν αξιολόγησής τους με προσωπική συνέντευξη βάσει κριτηρίων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η εν γένει ικανότητά τους σε σχέση με τη φύση και τις ανάγκες του εκάστοτε έργου που η εταιρεία θα υλοποιήσει.
  • Θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια ως προς τα στοιχεία που θα υποβληθούν και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που αναφέρεται στο παρόν.
  • Η Εταιρεία δύναται να λάβει υπόψη της την υποβαλλόμενη αίτηση και για θέσεις εργασίας που ενδέχεται να προκύψουν μελλοντικά.

Γενικοί Όροι - Προϋποθέσεις Υποβολής


Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στοιχείων για μία ή περισσότερες αγγελίες «Τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων». Η επιλογή της αγγελίας γίνεται στην τελευταία φόρμα, μετά την συμπλήρωση των στοιχείων και την υποβολή του βιογραφικού. Σε περίπτωση που υποβάλετε στοιχεία για περισσότερες από μία αγγελίες, έχετε τη δυνατότητα να σημειώσετε τη σειρά προτεραιότητας ως προς το ενδιαφέρον σας για κάθε αγγελία (π.χ. προτεραιότητα 1, για την αγγελία της πρώτης σας επιλογής, κλπ). Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη αγγελία αφορά περισσότερους τόπους απασχόλησης, έχετε την δυνατότητα να ορίσετε έως τρεις (3) επιθυμητούς τόπους απασχόλησης. Σε περίπτωση που δεν υποβάλετε στοιχεία για κάποια από τις διαθέσιμες αγγελίες, τα στοιχεία που υποβάλατε δεν θα εξετασθούν στην εν λόγω θέση και δεν θα είναι δυνατή η μεταγενέστερη εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις θέσεις που δεν έχετε επιλέξει, με νέα υποβολή.

Μετά την υποβολή των στοιχείων σας, με τη συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας που ακολουθεί, θα σας αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσετε μήνυμα επιβεβαίωσης των θέσεων (αγγελιών) για τις οποίες θα έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον, καθώς και της σειράς προτεραιότητας. Στο μήνυμα αυτό θα περιλαμβάνεται ηλεκτρονικός σύνδεσμός (link) τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να θεωρηθεί οριστική και έγκυρη η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντός σας και να καταχωρηθούν τα στοιχεία που έχετε υποβάλει. Στην περίπτωση αυτή, θα λάβετε απαντητικό μήνυμα, το οποίο θα σας ενημερώνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των στοιχείων σας και για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε την ως άνω διαδικασία, η αίτησή σας δεν θα θεωρείται οριστική και κατά συνέπεια δεν θα εξεταστεί περαιτέρω.

Επίσης κατά την συμπλήρωση/υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχετε την δυνατότητα επισύναψης αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος (προαιρετικό πεδίο). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απόκλισης στα δηλούμενα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος, υπερισχύει η πληροφορία που καταχωρείται στην αίτηση ενδιαφέροντος.


Powered by: